Palvelumme

Ennaltaehkäisevät työterveyspalvelut

Työpaikkaselvitykset

Työpaikan työterveyshuollon toiminnan suunnittelu perustuu työpaikkaselvitykseen. Työterveyshuolto tutustuu työpaikan olosuhteisiin ja työhön työpaikkaselvitysten ja työpaikkakäyntien avulla.  Tavoitteena on selvittää työn fyysistä ja psyykkistä kuormittavuutta sekä työntekijöiden altistumista työstä aiheutuville biologisille, kemiallisille tai fysikaalisille haitoille ja vaaroille työpaikalla. Tehdyn selvityksen perusteella arvioidaan olosuhteiden merkitystä terveydelle ja työkyvylle.  Arvio ja toimenpidesuositukset työolosuhteiden kehittämiseksi kirjataan työpaikkaselvityksestä tehtävään kirjalliseen raporttiin.

Työterveyshuollon toimintasuunnitelma

Työpaikkaselvityksen perusteella laaditaan yhdessä yrityksen edustajien kanssa kirjallinen työterveyshuollon toimintasuunnitelma 3-5 vuodeksi ja tämä suunnitelma tarkistetaan vuosittain. Toimintasuunnitelmaan kirjataan toiminnan tavoitteet työterveyshuollolle sekä toteutettavat työterveyshuollon toimenpiteet.

Terveystarkastukset

Terveystarkastukset ovat keskeinen osa työterveyspalveluiden ennaltaehkäisevää toimintaa. Terveystarkastusten avulla tuetaan ja edistetään työntekijöiden työkykyä ja terveyttä.

Mikäli työssä on erityinen sairastumisen vaara esim. melu tai kemikaalialtistus puhutaan lakisääteisistä alkutarkastuksista ja määräaikaistarkastuksista. Muita terveystarkastuksia on esim. työhönsijoitustarkastus ja terveydenseurantatarkastus.

Työfysioterapeutin palvelut

Työfysioterapeutti on tuki- ja liikuntaelimistön oireiden ja sairauksien ennaltaehkäisyn asiantuntija, joka tutkii ja arvioi fyysistä toimintakykyä työn näkökulmasta ja antaa ohjeita tomintakyvyn ylläpitämiseksi. Toimenpiteet voivat kohdistua yksittäiseen työntekijään, työyhteisöön tai työolosuhteisiin.

 

Työpsykologin palvelut

Työterveyspsykologi toimii työterveyshuollon moniammatillisessa tiimissä työn psyykkisen, kognitiivisen ja sosiaalisen kuormituksen asiantuntijana. Työterveyspsykologisten palvelujen tarkoituksena on parantaa työntekijän ja työyhteisön hyvinvointia ja toimivuutta.

Yksilövastaanottokäyntien tavoitteena on työssä jaksamisen sekä psyykkisen hyvinvoinnin kartoittaminen ja tukeminen. Käyntien määrä riippuu työnantajan tekemästä työterveyshuollon sopimuksesta.

Työterveyspsykologin asiantuntijuutta voidaan hyödyntää työpaikkaselvityksissä psyykkisten kuormitustekijöiden varhaisessa tunnistamisessa ja ennaltaehkäisemisessä. Lisäksi työterveyspsykologi toimii esimiesten tukena antaen tietoja, neuvontaa ja ohjausta työyhteisön vuorovaikutukseen ja ristiriitatilanteisiin tai muutoksiin liittyvissä asioissa.

Työnäkemisen palvelut

Näöntarkastuksella pyritään tunnistamaan ja ennaltaehkäisemään näkemiseen liittyvien ongelmien kehittymistä työssä sekä poistamaan näkemiseen liittyviä haittoja. Tietyissä ammateissa on näkövaatimuksia, joiden täyttyminen selvitetään terveystarkastusten yhteydessä. Tavoitteena on ennaltaehkäistä silmien kuormittumista, silmätapaturmia ja -sairauksia sekä tunnistaa ja hoitaa näkövaikeuksia ja silmäsairauksia. 

Työnäkemisen palveluissa teemme yhteistyötä Silmäasema-ketjun kanssa.

Työkyvynhallinta, seuranta ja tuki

Työkyvyn hallinta, seuranta ja varhainen tuki (työkyvyn hallinta) on työnantajan, työntekijöiden ja työterveyshuollon yhteistyötä, jolla edistetään työkykyä ja ehkäistään työkyvyttömyyttä. Työpaikka ja työterveyshuolto sopivat ja laativat kirjallisesti työpaikan tarpeisiin perustuvan toimintakäytännön työkyvyn hallinnasta.

Ensiapukoulutus

Työturvallisuuslaki edellyttää työpaikan ensiapuvalmiuden ylläpitämistä, johon kuuluvat asianmukaisten tarvikkeiden lisäksi myös ensiapuun perehtyneet henkilöt.

Ensiapukurssimme noudattavat SPR:n kurssirunkoa ja kouluttajina toimivat työterveydessä työskentelevät virallisesti hyväksytyt ensiavun ja terveystiedon kouluttajat (ETK). Ensiapukoulutukset voidaan kohdentaa ammattialoittain sopiviksi.

Ensiapukoulutukset kuuluvat Kelan työterveyshuollon korvausten piiriin. 

Kurssit ja kyselyt

Työterveyshuoltopainotteiset sairaanhoitopalvelut

Sairasvastaanotto
Laboratoriopalvelut

Laboratorioissamme otetaan veri- ja virtsanäytteitä, sydänsähkökäyrää sekä tehdään keuhkojen toimintaa mittaavia tutkimuksia. Laboratorionäytteiden analysointi tapahtuu Vita-Terveyspalvelut Oy:n toimesta.

Kuvantamispalvelut

Muut palvelut

Ammattitaitoista työterveydenhuoltoa yrityksellesi? Jätä yhteystietosi niin olemme teihin yhteydessä. Tietosuojan turvaamiseksi älä kirjaa palautelomakkeelle henkilötunnusta tai muuta luottamuksellista tietoa.

4 + 9 =

Teemme yhteistyötä muun muassa seuraavien yritysten kanssa